Stichting Beter voor Natuur & Boer, gevestigd aan de Toermalijnstraat 18b, 1812 RL te Alkmaar, Nederland, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Stichting Beter voor Natuur en Boer verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website Beter voor Natuur en Boer.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Stichting Beter voor Natuur en Boer gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je bij belangrijke wijzigingen hierover informeren, en de meest actuele privacyverklaring vind je altijd op de website Beter voor Natuur en Boer. Stichting Beter voor Natuur & Boer raad je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op  20 november 2023.

Op onze website tref je mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van websites van andere partijen.

Gebruik gegevens
Wanneer je onze website bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je. Deze gegevens kun je zelf invullen. De gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de aanmelding, klacht of om contact op te nemen.

In dit kader verwerken wij de naam van de organisatie, je naam, e-mailadres en telefoonnummer.


Aanmelden

Op de Website is er een formulier om je als partij aan te melden. Hiervoor moet de naam van de organisatie, contactpersoon, emailadres en telefoonnummer worden ingevuld. Mocht er sprake zijn van een ketenpartij kan dit worden aangeklikt. Daarbij is het mogelijk om een bericht of bijlage toe te voegen.  


Contact opnemen

Op de website is het mogelijk om een vraag te stellen. Dit kan via het contactformulier op de website. Hiervoor moet je je naam, email en telefoonnummer invullen. Vervolgens kun je je vraag insturen en een bijlage achterlaten.


Klachten indienen

Op de website is het mogelijk om een klacht in te dienen. Dit kan via het klachtenformulier op de website. Hiervoor moet je je naam, email en telefoonnummer invullen. Vervolgens kun je je vraag insturen en een bijlage achterlaten.


Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
We bewaren je gegevens niet langer dan 1 jaar nadat je contact met ons hebt opgenomen. We bewaren je gegevens voor onbepaalde tijd als je je aansluit bij de stichting.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Stichting Beter voor Natuur en Boer schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals reclamebureau Noise dat helpt bij het bouwen en onderhouden van de website en Reputatie Groep voor advies over communicatie). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor  Stichting Beter voor Natuur en Boer en heeft  zijde vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Stichting Beter voor Natuur en Boer schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik. Uitsluitend indien  Stichting Beter voor Natuur en Boer hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.  Stichting Beter voor Natuur en Boer zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Stichting Beter voor Natuur en Boer gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Stichting Beter voor Natuur en Boer over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen, of verwijderen door een verzoek te sturen naar Secretariaat@betervoornatuurenboer.nl. Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen via het contactformulier op de website. Voor het indienen van klachten kun je ook terecht op de website, waar een klachtenformulier te vinden is. Dit kan ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.