Het bestuur van de Stichting Beter voor Natuur & Boer heeft per 1 mei 2024 Louis Rippen aangesteld als directeur van deze Stichting. Als directeur wordt hij de eerst verantwoordelijke voor de algemene leiding en het beheer van de Stichting.

Louis Rippen beschikt over een zeer brede ervaring die hij heeft opgedaan in diverse functies binnen de voedingsmiddelenindustrie. De afgelopen zes jaar is hij als programmamanager nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van kennis en innovaties ter verduurzaming van de melkveehouderij in een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Het bestuur is blij met deze benoeming. Bestuursvoorzitter Thomas Zwiers: "Louis kent de gehele levensmiddelenketen, van het boerenerf tot en met de consument. Met die kennis en zijn brede ervaring is hij in staat om samen met boeren, telers, producenten en inkopende partijen in de levensmiddelenbranche de productie- en marktstandaarden verder te verduurzamen. Ik kijk uit naar onze samenwerking".

Louis Rippen over zijn nieuwe functie: "Als samenleving willen we onze voedselproductie verder verduurzamen. Ik ben er van overtuigd dat nauwe samenwerking in ketens en een eerlijke vergoeding voor de investeringen die nodig zijn om te verduurzamen, cruciaal zijn om dat te realiseren. Dat is precies wat de Stichting Beter voor Natuur & Boer zich ten doel stelt. Om die transitie vanuit de Stichting verder vorm te geven en bij te dragen aan verbeterinitiatieven op het gebied van biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn, zie ik als een prachtige uitdaging waar ik me graag met hart en ziel voor inzet".


De Stichting Beter voor Natuur & Boer is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om samen met boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen in de levensmiddelenbranche de productie- en marktstandaarden verder te verduurzamen.

De Stichting Beter voor Natuur & Boer stelt boeren en telers in staat door middel van een duurzaamheidspremie de kosten van de extra investeringen, voor de stappen om verder te verduurzamen, op te vangen.

Alle inspanningen zijn bedoeld om de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Het Beter voor Natuur & Boer keurmerk kan gebruikt worden als partijen het certificeringsproces hebben doorlopen en voldoen aan alle voorwaarden.

Contact: Secretariaat@betervoornatuurenboer.nl